EN
Բոլոր բաժինները

Գլխավոր>Ապրանքներ>Սննդային հավելումներ

Դոն Կուայի քաղվածք

Կատալոգ No: QT160818042
Դիտում (ներ) ը `890

Product name: Dong Quai extract
Botanical Source: Angelica Sinensis Olive
Main Ingredient: ligustilide
Թեստավորման մեթոդ ՝ HPLC
Օգտագործված մաս. Արմատ
Տեսքը ՝ շագանակագույն փոշի
Specifications: 1% ligustilide HPLC


Հետադարձ կապ
Ապրանք Մանրամասն

Dong Quai Extract, also known as angelica extract, is the dried root of the umbelliferae plant Angelica Sinensis (Oliv.) Diels. It is an herbal supplement used for various ailments. Derived from the root of the aromatic herb, it has been used for a digestive tonic, gynecological disorders, and many other conditions. Also a flavoring agent in some foods, it is most commonly used and sold as a brown powder. Ligustilide not only has an active dilatory effect on myometrium but also an effective role in reducing the neurogenic and inflammatory pain, thus have developed into an effective drug for the treatment of various pain syndromes.


Product name: Dong quai extract
Botanical Source: Angelica Sinensis Olive
Main Ingredient: ligustilide
Թեստավորման մեթոդ ՝ HPLC
Օգտագործված մաս. Արմատ
Տեսքը ՝ շագանակագույն փոշի
Specifications: 1% ligustilide HPLC1.Curing heart-throb,megrim and injuries from falls and also enriching the blood.
2.Providing energy,vitality,and resistance to disease.
3.Treating anemia,headaches,venous problems,low immunity,and problems of peripheral blood flow.
4.Regulating female hormones,in the treatment of most menstrual and menopausal problems in pregnancy and delivery.
5.A blood tonic,promoting its production and circulation.
6.preventing spasms,relaxing vessels.


1.Applied in pharmaceutical field, ligustilide powder can be used as raw materials ;
2.Applied in food industry , ligustilide powder can be used as additives;
3.Applied in beverages, ligustilide powder can be used as additives;
4.Applied in health product, ligustilide powder can be used as raw materials.